Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica je

samostojna  strokovno-poslovna organizacija.

 

V zbornico se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe,

ki opravljajo obrtno dejavnost, domačo oz. umetnostno obrt,

ali katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost.

Strokovni team

Silva Šivec

           silva.sivec@ozs.si

ponedeljek in petek  8.00 - 14.00

sreda  8.00 - 16.00

 

Imamo odgovor

na vsa

vaša vprašanja!

Informiranje   in

zastopanje članov

Zastopanje interesov svojih članov  pri oblikovanju zakonov,predpisov in razvojne politike

Informiranje in izobraževanje

Svetovanje in

strokovna pomoč

 

Poslovno, pravno, davčno, finančno in drugo svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom

Projektno

vodenje

 

Aktivno vključevanje v projekte in razvojne strategije na regijskem in državnem nivoju

Izvajanje javnih

poblastil

 

Obrtna dovoljenja

Licence za prevoz blaga in oseb

e-VEM točka

<registracija s.p., d.o.o. ter prijava v registre in evidence FURS, ZZZS >

Poslovodenje in

upravljanje zbornice

 

Vodenje in koordiniranje dela organov zbornice

Računovodstvo in ostala administrativno-tehnična  opravila

Storitve za člane in nečlane zbornice

 

 • izvajamo storitve  točke E-VEM za samostojne podjetnike in družbe    #  registracija s.p., d.o.o., prijava v registre in evidence FURS, ZZZS, AJPES/Sodišče
 • svetujemo pri registraciji, spremembah in zapiranju podjetij
 • nudimo strokovno  svetovanje  na področju poslovanja podjetij   # pravno, davčno, finančno, računovodsko in drugo svetovanje
 • vodimo postopek izdaje, spremembe ali prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter vpise v obrtni register
 • svetujemo prevoznikom pri pridobitvi in obnovi licenc za prevoz blaga in oseb
 • svetujemo pri pridobivanju certifikata za izdelek DUO - potrdila, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače ali umetnostne obrti
 • svetujemo podjetnikom pri pridobivanju drugih potrdil  # EU potrdila itd.
 • organiziramo in izvajamo strokovne seminarje, usposabljanja in delavnice
 • pripravljamo pogodbe, sklepe in ostale dokumente iz delovnih razmerij
 • preko mesečnih obvestil obveščamo člane o novostih in spremembah v zakonodaji in drugih relevantnih temah za podjetnike
 • drugo ...

Organizacija zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih predstavnikov v organih zbornice, ki opravljajo svoje funkcije volontersko za 4-letno mandatno obdobje.

Skupščina

Je najvišji organ upravljanja. Predsednik skupščine v mandatu 2018-2022 je Janez Puntar.

Člani skupščine OOZ Cerknica v mandatnem obdobju 2018-2022:  Anton Cvetko, Zmago Drobnič, Klemen Govednik, Srečko Gruden, Iztok Klančar, Miroslav Kos, Mojca Kovač, Janez Puntar, Samo Sterle, Matjaž Šega, Franc Turšič, Milena Zakrajšek.

Podpredsednika skupščine v mandatu 2018-2022:  Milena Zakrajšek, Franc Turšič

Nadzorni odbor

Nadzira delo zbornice, izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje  programa dela  ter finančno - materialno poslovanje zbornice.

Člani Nadzornega odbora OOZ Cerknica v mandatu 2018-2022: Berta Janež, Anton Udovič  in Erika Mulec.

Upravni odbor

je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice.

Člani Upravnega odbora OOZ Cerknica v mandatu 2018-2022: Anton Cvetko, Bojan Španič, Franc Turšič, Iztok Klančar, Matjaž Šega, Milena Zakrajšek, Miroslav Kos, Srečko Gruden, Zmago Drobnič.

Predsednik  upravnega odbora: Anton Cvetko

Predsednik zbornice

Zastopa in predstavlja zbornico in je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Cerknica in sicer za za dobo 4 let.

Predsednik zbornice v mandatu 2018-2022 je Anton Cvetko.

Podpredsednika zbornice v mandatu 2018-2022: Iztok Klančar, Zmago Drobnič.

Obrtna zadruga je v Cerknici  delovala že od leta 1908, po vojni pa je zamrla. Leta 1914 je bilo na Cerkniškem 100 mojstrov, nekaj pomočnikov in 90 vajencev. Povojni časi obrtništvu niso bili najbolj naklonjeni. Leta 1957 so ustanovili Sklad za vzajemno pomoč obrtnikom.

Prvi začetki  OOZ Cerknica segajo v leto 1969, ko je  bilo na pobudo peščice obrtnikov v Cerknici ustanovljeno Združenje samostojnih obrtnikov. Združenje -  ki je bilo ustanovljeno z namenom razreševanja obrtniške problematike in pridobitve širše družbene podpore - je isto leto, 1969, postalo tudi ustanovni član republiške obrtne organizacije.

V letu 1979 se je združenje preimenovalo v Obrtno združenje Cerknica, leta 1991 v Obrtno zbornico, z nastankom novih občin na območju bivše cerkniške v letu 1995 pa v Območno obrtno zbornico Cerknica.

Leta 2008 se je organizacija preimenovala v  Območno obrtno-podjetniško zbornico Cerknica in se z ostalimi zbornicami združuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

Od leta 1981 zbornica deluje v lastnih prostorih na Taboru v Cerknici.  OOZ  Cerknica danes združuje obrtnike iz   treh notranjskih občin - Bloke, Cerknica in Loška dolina.

Retrospektiva

Logotip Območna obrtno podjetniška zbornica Cerknica

Z vami že 51 let      Zastopamo  interese   svojih članov

 

Strokovna podpora za podjetništvo         Združujemo 3 občine

(c) 2018 OOZ Cerknica        Vse pravice pridržane.